Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.Ochrana osobných údajov

1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, registráciou zákazníka, alebo zaslaním požiadavky v sekcii "Napíšte nám", sa potvrdzuje, že používateľ je spokojný s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že je v celom rozsahu akceptovaný.

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len " "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, zejm. GDPR.

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osobách; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad názov, identifikačný číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri objednávke sú potrebné osobné údaje potrebné na úspešné vykonanie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účel spracovania osobných údajov je vykonávanie objednávky užívateľa a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalšie zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovateľov podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.5 Poskytovateľ za plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa poštových služieb (osobné údaje sú uložené v tretej krajine) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú skúsení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovatel a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej je subdodávateľ zodpovedný za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového a softvérového perimetra, a preto nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akékoľvek úniky alebo porušenie osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jejím uplynutí budú údaje vymazané.

1.7 Používateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1 písm. a), c) až f) GDPR. Dále má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Používateľ má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bol porušený jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Užívateľ nemá povinnosť poskytovať osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo poskytovateľ nie je schopný požiadavku užívateľa splniť.

1.10 Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Záujem o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov od strany poskytovateľa a tretích subjektov, ale nie viac často než 1x za týždeň,
2. prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Sb. vo znení novel, pretože používateľ zasiela informácie podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovne súhlasí.
3. Súhlas podľa tohto odstavca môže používateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na info@postavplot.sk
1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizáciu ponuky, sběr anonymných údajov a pro analytické účely v prezentaci tzv. cookie súborov. Používáním webu Používateľ souhlasí s použitím uvedenej technológie.

Nezbytné cookies - Cookies potrebné na zabezpečenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.
Analytické a marketingové cookies - Pre použitie iných súborov cookies je potrebný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané najmä na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti používateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa našim zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

1.12.1 Konkrétne použíme cookies:

Nevyhnutné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáha nám s načítáním fontov
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítánia webu
PHPSESSID Slúži k identifikácii prihlásenia
previousURL Ukladá predchadzajúcu navštívenu stránku
referal Pomáhá s identifikáciou predchadzajuceho zdroja návštev
mccid a mceid Interné informácie pre zaistenie správneho chodu stránky
SRV_id Interné informácie pre zaistenie správneho chodu stránky
CookiesOK Súhlas s použitím cookies

 

Analytické cookies

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáhá nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu Podmienky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s meraním a vyhodnocováním úspešnosti webu a komunikáciou s klientmi Podmienky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Použiváme ho k vyhodnocovaniu úspešnosti a zlepšovaniu webu Podmienky služby Google Optimize

 

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords Používame Adwords k cieleniu reklamy Podmienky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používame Sklik k cieleniu reklamy Podmienky služby Sklik
Facebook audience Používáme Facebook k cieleniu reklamy Podmienky služby Facebook
Twitter Používáme Twitter k cieleniu reklamy Podmienky služby Twitter
Linkedin Používáme Linkedin k cieleniu reklamy Podmienky služby LinkedIn

 

II. Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (spracovateľská zmluva)

 2.1 Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov užívateľov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.

2.2 Tieto podmienky upravujú recipročné práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov, ku ktorým poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej vo forme súhlasu s všeobecnými obchodnými podmienkami na www.shoptet.cz (ďalej len "licenčná zmluva") uzatvorená s používateľom k dátumu zriadenia užívateľského účtu.

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, aby používatelia spracovávali osobné údaje v rozsahu a za účelom stanoveným v čl. 2.4 - 2.7 týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobných údajov zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávat, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozpore alebo nad rámec stanoveným touto podmienkami.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pre používateľov spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

- štandardné osobné údaje,
- osobitná kategória údajov podľa čl. 9 GDPR,
- ktoré získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre používateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania e-shopovej platformy Shoptet formou licenčnej zmluvy.

2.6. Osobné údaje môžu byť spracované iba na pracoviskách poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že používatelia spracujú osobné údaje klientov Uživatele všetkými potrebnými časmi potrebnými na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a používateľom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.8 Udeľuje sa povolenie na zapájanie subdodávateľa ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 odst. 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingového programu Shoptet. Dodávateľ však musí písomne ​​informovať používateľov o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia alebo náhrady ďalších spracovateľov a poskytnúť používateľovi možnosť vyjadriť sa proti týmto zmenám. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledovným spôsobom:

Osobné údaje sú spracované v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Uživatele, tj. pre výkon všetkých činností potrebných na poskytovanie eShopovej platformy Shoptet formou licenčnej zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovaných osobných údajov tak, aby nedošlo k neoprávnenému alebo nehodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, k neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu, a osobne a organizačně nepřetržitě po dobu spracovávania údajov zabezpečeny všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov vyplývajúce z právnych predpisov.
Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú mieru rizika. Poskytovateľ pomocou nich zabezpečuje nepretržitú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických alebo technických incidentov.
Poskytovateľ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa.
K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodavatelů podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú poskytovať Poskytovateľu podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojim jednoznačným identifikátorom.
Oprávněné osoby Poskytovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých uverejnenie ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie na túto povinnosť. Poskytovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Poskytovateľa a oprávnených osôb bude trvať aj po ukončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi.
Poskytovateľ bude pomáhať používateľovi prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, ak je to možné, na splnenie požiadaviek používateľov reagovať na žiadosti o výkon práva subjektu údajov stanovené v GDPR; rovnako pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení charakteru spracovania a informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré sú spojené so spracovaním, podľa čl. 2.7 týchto podmienok je Poskytovateľ povinný vymazať všetky osobné údaje, alebo je vrátený Používateľovi, ak nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe zvláštneho zákona.
Poskytovateľ poskytne používateľovi všetky informácie potrebné na doloženie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožnia audity, vrátane inšpekcií, vykonané používateľom alebo iným audítorom, ktorý poverený používateľ.
2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně oznamovat všechny známé skutečnosti, které by mohly mať nepriaznivý vplyv na riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajících z týchto podmienok, a poskytovať Poskytovateľovi pomoc nevyhnutnú pre splnenie týchto podmienok.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto podmienky strácajú platnosť uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 týchto podmienok.

3.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami prostredníctvom potvrdenia súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje používateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytečného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, prípadne. zašle novú verziu Používateľovi na jeho e-mailovú adresu.

3.4. Kontaktné údaje Poskytovateľov vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +421 915 910 731, info@postavplot.sk

3.5 Vzťahy s týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom: Občianský zákoník, v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018.